ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാർകോഡ് സ്കാനർ DPM കോഡ്

കിയോസ്ക് പ്രിൻ്റർ