ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാർകോഡ് സ്കാനർ DPM കോഡ്

തെർമൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രിൻ്റർ