ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാർകോഡ് സ്കാനർ DPM കോഡ്

ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ രസീത് പ്രിൻ്റർ