ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാർകോഡ് സ്കാനർ DPM കോഡ്

പ്രിൻ്റർ മെക്കാനിസം