ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാർകോഡ് സ്കാനർ DPM കോഡ്

പാനൽ പ്രിൻ്റർ